Bože, tají se mi z Tebe dech

Z textu 68. žalmu je cítit Davidův důvěrný vztah s Bohem. Hospodina poznal nejen jako svého blízkého přítele, ale i jako mocného vládce vesmíru, před jehož slávou se skloní každý, kdo pocítí …

Hospodin vešel do svatyně

žalm popisuje triumfální průvod, který vchází do Jeruzaléma. V čele jde Hospodin, doprovázený svými anděly a také Židy. Vstupuje do svatyně, zatímco ostatní zůstávají venku. Přichází, aby se usadil uprostřed vyvoleného …

Nechovej se jako umouněná popelka

Minule jsme končili vzpomínkou na Gedeona, který s třemi sty Židy porazil “tisícinásobnou” převahu. Hospodin chtěl dokázat, že bezpečí Izraele není závislé na tom, kolik jich dokáže bránit svou vlast. …

Prchali jak zajíci

V 68. žalmu nazývá David Hospodina ochráncem vdov a sirotků. Je to pravdivý popis Boží povahy. Žalm vzniká v době, kdy Izraeli hrozí další válka a s tím roste i pravděpodobnost toho, …

Otec sirotků a ochránce vdov

Z textu 68. žalmu není zřejmé, kdy vznikl. David ho nejspíš napsal v době, kdy se připravoval na bitvu se silnějším a početnějším nepřítelem: “Povstane Bůh a rozprchnou se nepřátelé, na útěk …

Prozpěvující národy

Bůh má svůj plán s tímto světem. Jeho cílem je záchrana co nejvíce lidí pro věčný život v jeho království. Proto jednoho dne oslovil Abrahama a vyzval ho, aby opustil …

Bůh naslouchá mým prosbám

66. žalm začíná výzvou, aby celá země hlaholila Bohu. Popisuje Boží moc a všímá si i toho, jak jedná Bůh, když se rozhodneme ho opustit. I když nám dává svobodu, …

Moc se nechvástej!

Pokud bychom četli 66. žalm v dalších překladech, pak bychom se dověděli, že celá země má “plesat” (KP), “hlaholit” (ČEP) a “radostně volat k Bohu” (B21). To vše má být důsledkem …

Rozkvetlé stopy

Závěr 65. žalmu je možné považovat za definici požehnání. Autor písně popisuje, jak vnímá Boží přítomnost v životě svého národa. Je uchvácen tím, jak Hospodin, který má jako Stvořitel na …